Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Met de algemene voorwaarden is het direct duidelijk welke rechten en plichten je hebt op het TalentCenter.

Artikel 1 | Definities

In deze Algemene Gebruikersvoorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene Gebruikersvoorwaarden: de onderhavige voorwaarden van Het TalentCenter , tevens aangeduid als Gebruikersvoorwaarden.
 2. Gebruiker: degene die Het TalentCenter bezoekt en/of gebruik maakt van de diensten en/of Het TalentCenter
 3. Gebruikersnaam: het e-mailadres van de Gebruiker waarmee de Geregistreerde Gebruiker in combinatie met zijn Toegangscode toegang krijgt tot Het TalentCenter, dan wel tot zijn TalentCenter account.
 4. Gegevens en Bestanden: alle op Het TalentCenter geplaatste Profielen, Vacatures, Freelance-opdrachten, persoonsgegevens, advertenties, teksten, e-mailadressen, HTML codes, informatie, afbeeldingen, foto’s, (bewegend of stilstaand) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, Online Tests, testresultaten, software enzovoort, zulks in de ruimste zin des woords en ongeacht door wie ze zijn geplaatst.
 5. Geregistreerde Gebruiker: de Gebruiker die zich bij Het TalentCenter heeft geregistreerd.
 6. Het TalentCenter: initiatief van Stichting Studie Impuls Regio Achterhoek
 7. Het TalentCenter-account: het ten behoeve van de Gebruiker afgeschermde persoonlijke gedeelte op Het TalentCenter waar de Gebruiker zijn Profiel kan aanmaken, beheren en aanpassen.
 8. Online Test(s): de door Het TalentCenter aangeboden Online Tests die door de Gebruiker en/of Opdrachtgever van Het TalentCenter kunnen worden gedaan, hierna aangeduid als Tests. De uitkomst van de aangeboden Tests kunnen worden toegevoegd aan het Profiel van de Gebruiker.
 9. Openbare gedeelte: het voor alle Gebruikers van Het TalentCenter toegankelijke gedeelte van Het TalentCenter.
 10. Professional: de Geregistreerde Gebruiker die als werknemer op basis van een arbeidsovereenkomst in de zin van titel 10 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek of als werkzoekende actief is op de arbeidsmarkt.
 11. Professionaldatabase: het gedeelte binnen de Profielendatabase met de (gehele of gedeeltelijke) Profielen van de Geregistreerde Gebruikers die zich als Professional kwalificeren.
 12. Profiel: het door de Geregistreerde Gebruiker aangemaakte Profiel met gegevens omtrent zijn persoon, interesses en ambities, inclusief alle daaraan toegevoegde overige Gegevens en Bestanden, zulks in de ruimste zin des woords.
 13. Profielendatabase: de verzameling van de door de Geregistreerde Gebruikers van Het TalentCenter op Het TalentCenter geplaatste en openbaar gemaakte (gehele of gedeeltelijke) Profielen.
 14. Site: de internetsite van Het TalentCenter te bereiken via domein https://www.sectorplanachterhoek.nl alsmede alle andere internetsites van Het TalentCenter bereikbaar via aan deze domeinnaam gerelateerde sublevel domeinnamen.
 15. Toegangscode: een combinatie van letters, cijfers en/of leestekens waarmee de Geregistreerde Gebruiker in combinatie met zijn Gebruikersnaam toegang krijgt tot de Site en/of diensten van Het TalentCenter, dan wel tot de Mijn TalentCenter-account.
 16. Leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die een overeenkomst met Het TalentCenter tot het leveren van diensten heeft gesloten.

Woorden in enkelvoud hebben tevens betrekking op het meervoud en andersom. Daar waar hij/hem staat, dient tevens zij/haar te worden gelezen.

Artikel 2 | Toepasselijke voorwaarden

 1. Op elke toegang en/of elk gebruik van Het TalentCenter.nl door (Geregistreerde) Gebruikers en/of Opdrachtgevers van Het TalentCenter zijn de onderhavige Algemene Gebruikersvoorwaarden van toepassing, zulks met uitzondering van deel II van deze Algemene Gebruikersvoorwaarden, welk deel alleen geldt ten aanzien van Geregistreerde Gebruikers.
 2. Door zich toegang te verschaffen tot Het TalentCenter, dan wel door gebruik van deze Site te maken, op welke wijze dan ook, aanvaardt de Gebruiker gebonden te zijn aan de onderhavige Gebruikersvoorwaarden.
 3. De Gebruiker staat ervoor in dat degene die zich door middel van zijn computer de toegang verschaft tot Het TalentCenter zich eveneens aan de onderhavige Gebruikersvoorwaarden zal onderwerpen.
 4. Het TalentCenter heeft het recht deze Gebruikersvoorwaarden op elk gewenst moment aan te passen. Zij zal alsdan haar Geregistreerde Gebruikers door middel van haar Site op de hoogte stellen van de nieuwe Algemene Gebruiksvoorwaarden. Wanneer de Gebruiker het gebruik van Het TalentCenter voortzet nadat de Gebruikersvoorwaarden zijn gewijzigd, impliceert dit dat de Gebruiker de aangepaste voorwaarden onherroepelijk heeft aanvaard.
 5. De meest actuele Gebruikersvoorwaarden zijn te allen tijde in te zien op Het TalentCenter.

Artikel 3 | Het TalentCenter

In deze Algemene Gebruikersvoorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene Gebruikersvoorwaarden: de onderhavige voorwaarden van Het TalentCenter , tevens aangeduid als Gebruikersvoorwaarden.
 2. Gebruiker: degene die Het TalentCenter bezoekt en/of gebruik maakt van de diensten en/of Het TalentCenter
 3. Gebruikersnaam: het e-mailadres van de Gebruiker waarmee de Geregistreerde Gebruiker in combinatie met zijn Toegangscode toegang krijgt tot Het TalentCenter, dan wel tot zijn TalentCenter account.
 4. Gegevens en Bestanden: alle op Het TalentCenter geplaatste Profielen, Vacatures, Freelance-opdrachten, persoonsgegevens, advertenties, teksten, e-mailadressen, HTML codes, informatie, afbeeldingen, foto’s, (bewegend of stilstaand) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, Online Tests, testresultaten, software enzovoort, zulks in de ruimste zin des woords en ongeacht door wie ze zijn geplaatst.
 5. Geregistreerde Gebruiker: de Gebruiker die zich bij Het TalentCenter heeft geregistreerd.
 6. Het TalentCenter: initiatief van Stichting Studie Impuls Regio Achterhoek
 7. Het TalentCenter-account: het ten behoeve van de Gebruiker afgeschermde persoonlijke gedeelte op Het TalentCenter waar de Gebruiker zijn Profiel kan aanmaken, beheren en aanpassen.
 8. Online Test(s): de door Het TalentCenter aangeboden Online Tests die door de Gebruiker en/of Opdrachtgever van Het TalentCenter kunnen worden gedaan, hierna aangeduid als Tests. De uitkomst van de aangeboden Tests kunnen worden toegevoegd aan het Profiel van de Gebruiker.
 9. Openbare gedeelte: het voor alle Gebruikers van Het TalentCenter toegankelijke gedeelte van Het TalentCenter.
 10. Professional: de Geregistreerde Gebruiker die als werknemer op basis van een arbeidsovereenkomst in de zin van titel 10 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek of als werkzoekende actief is op de arbeidsmarkt.
 11. Professionaldatabase: het gedeelte binnen de Profielendatabase met de (gehele of gedeeltelijke) Profielen van de Geregistreerde Gebruikers die zich als Professional kwalificeren.
 12. Profiel: het door de Geregistreerde Gebruiker aangemaakte Profiel met gegevens omtrent zijn persoon, interesses en ambities, inclusief alle daaraan toegevoegde overige Gegevens en Bestanden, zulks in de ruimste zin des woords.
 13. Profielendatabase: de verzameling van de door de Geregistreerde Gebruikers van Het TalentCenter op Het TalentCenter geplaatste en openbaar gemaakte (gehele of gedeeltelijke) Profielen.
 14. Site: de internetsite van Het TalentCenter te bereiken via domein https://www.sectorplanachterhoek.nl alsmede alle andere internetsites van Het TalentCenter bereikbaar via aan deze domeinnaam gerelateerde sublevel domeinnamen.
 15. Toegangscode: een combinatie van letters, cijfers en/of leestekens waarmee de Geregistreerde Gebruiker in combinatie met zijn Gebruikersnaam toegang krijgt tot de Site en/of diensten van Het TalentCenter, dan wel tot de Mijn TalentCenter-account.
 16. Leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die een overeenkomst met Het TalentCenter tot het leveren van diensten heeft gesloten.

Artikel 4 | Gebruiksrecht gebruikers

In deze Algemene Gebruikersvoorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene Gebruikersvoorwaarden: de onderhavige voorwaarden van Het TalentCenter , tevens aangeduid als Gebruikersvoorwaarden.
 2. Gebruiker: degene die Het TalentCenter bezoekt en/of gebruik maakt van de diensten en/of Het TalentCenter
 3. Gebruikersnaam: het e-mailadres van de Gebruiker waarmee de Geregistreerde Gebruiker in combinatie met zijn Toegangscode toegang krijgt tot Het TalentCenter, dan wel tot zijn TalentCenter account.
 4. Gegevens en Bestanden: alle op Het TalentCenter geplaatste Profielen, Vacatures, Freelance-opdrachten, persoonsgegevens, advertenties, teksten, e-mailadressen, HTML codes, informatie, afbeeldingen, foto’s, (bewegend of stilstaand) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, Online Tests, testresultaten, software enzovoort, zulks in de ruimste zin des woords en ongeacht door wie ze zijn geplaatst.
 5. Geregistreerde Gebruiker: de Gebruiker die zich bij Het TalentCenter heeft geregistreerd.
 6. Het TalentCenter: initiatief van Stichting Studie Impuls Regio Achterhoek
 7. Het TalentCenter-account: het ten behoeve van de Gebruiker afgeschermde persoonlijke gedeelte op Het TalentCenter waar de Gebruiker zijn Profiel kan aanmaken, beheren en aanpassen.
 8. Online Test(s): de door Het TalentCenter aangeboden Online Tests die door de Gebruiker en/of Opdrachtgever van Het TalentCenter kunnen worden gedaan, hierna aangeduid als Tests. De uitkomst van de aangeboden Tests kunnen worden toegevoegd aan het Profiel van de Gebruiker.
 9. Openbare gedeelte: het voor alle Gebruikers van Het TalentCenter toegankelijke gedeelte van Het TalentCenter.
 10. Professional: de Geregistreerde Gebruiker die als werknemer op basis van een arbeidsovereenkomst in de zin van titel 10 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek of als werkzoekende actief is op de arbeidsmarkt.
 11. Professionaldatabase: het gedeelte binnen de Profielendatabase met de (gehele of gedeeltelijke) Profielen van de Geregistreerde Gebruikers die zich als Professional kwalificeren.
 12. Profiel: het door de Geregistreerde Gebruiker aangemaakte Profiel met gegevens omtrent zijn persoon, interesses en ambities, inclusief alle daaraan toegevoegde overige Gegevens en Bestanden, zulks in de ruimste zin des woords.
 13. Profielendatabase: de verzameling van de door de Geregistreerde Gebruikers van Het TalentCenter op Het TalentCenter geplaatste en openbaar gemaakte (gehele of gedeeltelijke) Profielen.
 14. Site: de internetsite van Het TalentCenter te bereiken via domein https://www.sectorplanachterhoek.nl alsmede alle andere internetsites van Het TalentCenter bereikbaar via aan deze domeinnaam gerelateerde sublevel domeinnamen.
 15. Toegangscode: een combinatie van letters, cijfers en/of leestekens waarmee de Geregistreerde Gebruiker in combinatie met zijn Gebruikersnaam toegang krijgt tot de Site en/of diensten van Het TalentCenter, dan wel tot de Mijn TalentCenter-account.
 16. Leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die een overeenkomst met Het TalentCenter tot het leveren van diensten heeft gesloten.

Artikel 5 | Onrechtmatig gebruik site het TalentCenter

In deze Algemene Gebruikersvoorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene Gebruikersvoorwaarden: de onderhavige voorwaarden van Het TalentCenter , tevens aangeduid als Gebruikersvoorwaarden.
 2. Gebruiker: degene die Het TalentCenter bezoekt en/of gebruik maakt van de diensten en/of Het TalentCenter
 3. Gebruikersnaam: het e-mailadres van de Gebruiker waarmee de Geregistreerde Gebruiker in combinatie met zijn Toegangscode toegang krijgt tot Het TalentCenter, dan wel tot zijn TalentCenter account.
 4. Gegevens en Bestanden: alle op Het TalentCenter geplaatste Profielen, Vacatures, Freelance-opdrachten, persoonsgegevens, advertenties, teksten, e-mailadressen, HTML codes, informatie, afbeeldingen, foto’s, (bewegend of stilstaand) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, Online Tests, testresultaten, software enzovoort, zulks in de ruimste zin des woords en ongeacht door wie ze zijn geplaatst.
 5. Geregistreerde Gebruiker: de Gebruiker die zich bij Het TalentCenter heeft geregistreerd.
 6. Het TalentCenter: initiatief van Stichting Studie Impuls Regio Achterhoek
 7. Het TalentCenter-account: het ten behoeve van de Gebruiker afgeschermde persoonlijke gedeelte op Het TalentCenter waar de Gebruiker zijn Profiel kan aanmaken, beheren en aanpassen.
 8. Online Test(s): de door Het TalentCenter aangeboden Online Tests die door de Gebruiker en/of Opdrachtgever van Het TalentCenter kunnen worden gedaan, hierna aangeduid als Tests. De uitkomst van de aangeboden Tests kunnen worden toegevoegd aan het Profiel van de Gebruiker.
 9. Openbare gedeelte: het voor alle Gebruikers van Het TalentCenter toegankelijke gedeelte van Het TalentCenter.
 10. Professional: de Geregistreerde Gebruiker die als werknemer op basis van een arbeidsovereenkomst in de zin van titel 10 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek of als werkzoekende actief is op de arbeidsmarkt.
 11. Professionaldatabase: het gedeelte binnen de Profielendatabase met de (gehele of gedeeltelijke) Profielen van de Geregistreerde Gebruikers die zich als Professional kwalificeren.
 12. Profiel: het door de Geregistreerde Gebruiker aangemaakte Profiel met gegevens omtrent zijn persoon, interesses en ambities, inclusief alle daaraan toegevoegde overige Gegevens en Bestanden, zulks in de ruimste zin des woords.
 13. Profielendatabase: de verzameling van de door de Geregistreerde Gebruikers van Het TalentCenter op Het TalentCenter geplaatste en openbaar gemaakte (gehele of gedeeltelijke) Profielen.
 14. Site: de internetsite van Het TalentCenter te bereiken via domein https://www.sectorplanachterhoek.nl alsmede alle andere internetsites van Het TalentCenter bereikbaar via aan deze domeinnaam gerelateerde sublevel domeinnamen.
 15. Toegangscode: een combinatie van letters, cijfers en/of leestekens waarmee de Geregistreerde Gebruiker in combinatie met zijn Gebruikersnaam toegang krijgt tot de Site en/of diensten van Het TalentCenter, dan wel tot de Mijn TalentCenter-account.
 16. Leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die een overeenkomst met Het TalentCenter tot het leveren van diensten heeft gesloten.

Artikel 6 | Controle op gebruik

In deze Algemene Gebruikersvoorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene Gebruikersvoorwaarden: de onderhavige voorwaarden van Het TalentCenter , tevens aangeduid als Gebruikersvoorwaarden.
 2. Gebruiker: degene die Het TalentCenter bezoekt en/of gebruik maakt van de diensten en/of Het TalentCenter
 3. Gebruikersnaam: het e-mailadres van de Gebruiker waarmee de Geregistreerde Gebruiker in combinatie met zijn Toegangscode toegang krijgt tot Het TalentCenter, dan wel tot zijn TalentCenter account.
 4. Gegevens en Bestanden: alle op Het TalentCenter geplaatste Profielen, Vacatures, Freelance-opdrachten, persoonsgegevens, advertenties, teksten, e-mailadressen, HTML codes, informatie, afbeeldingen, foto’s, (bewegend of stilstaand) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, Online Tests, testresultaten, software enzovoort, zulks in de ruimste zin des woords en ongeacht door wie ze zijn geplaatst.
 5. Geregistreerde Gebruiker: de Gebruiker die zich bij Het TalentCenter heeft geregistreerd.
 6. Het TalentCenter: initiatief van Stichting Studie Impuls Regio Achterhoek
 7. Het TalentCenter-account: het ten behoeve van de Gebruiker afgeschermde persoonlijke gedeelte op Het TalentCenter waar de Gebruiker zijn Profiel kan aanmaken, beheren en aanpassen.
 8. Online Test(s): de door Het TalentCenter aangeboden Online Tests die door de Gebruiker en/of Opdrachtgever van Het TalentCenter kunnen worden gedaan, hierna aangeduid als Tests. De uitkomst van de aangeboden Tests kunnen worden toegevoegd aan het Profiel van de Gebruiker.
 9. Openbare gedeelte: het voor alle Gebruikers van Het TalentCenter toegankelijke gedeelte van Het TalentCenter.
 10. Professional: de Geregistreerde Gebruiker die als werknemer op basis van een arbeidsovereenkomst in de zin van titel 10 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek of als werkzoekende actief is op de arbeidsmarkt.
 11. Professionaldatabase: het gedeelte binnen de Profielendatabase met de (gehele of gedeeltelijke) Profielen van de Geregistreerde Gebruikers die zich als Professional kwalificeren.
 12. Profiel: het door de Geregistreerde Gebruiker aangemaakte Profiel met gegevens omtrent zijn persoon, interesses en ambities, inclusief alle daaraan toegevoegde overige Gegevens en Bestanden, zulks in de ruimste zin des woords.
 13. Profielendatabase: de verzameling van de door de Geregistreerde Gebruikers van Het TalentCenter op Het TalentCenter geplaatste en openbaar gemaakte (gehele of gedeeltelijke) Profielen.
 14. Site: de internetsite van Het TalentCenter te bereiken via domein https://www.sectorplanachterhoek.nl alsmede alle andere internetsites van Het TalentCenter bereikbaar via aan deze domeinnaam gerelateerde sublevel domeinnamen.
 15. Toegangscode: een combinatie van letters, cijfers en/of leestekens waarmee de Geregistreerde Gebruiker in combinatie met zijn Gebruikersnaam toegang krijgt tot de Site en/of diensten van Het TalentCenter, dan wel tot de Mijn TalentCenter-account.
 16. Leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die een overeenkomst met Het TalentCenter tot het leveren van diensten heeft gesloten.

Artikel 7 | Geheimhouding

In deze Algemene Gebruikersvoorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene Gebruikersvoorwaarden: de onderhavige voorwaarden van Het TalentCenter , tevens aangeduid als Gebruikersvoorwaarden.
 2. Gebruiker: degene die Het TalentCenter bezoekt en/of gebruik maakt van de diensten en/of Het TalentCenter
 3. Gebruikersnaam: het e-mailadres van de Gebruiker waarmee de Geregistreerde Gebruiker in combinatie met zijn Toegangscode toegang krijgt tot Het TalentCenter, dan wel tot zijn TalentCenter account.
 4. Gegevens en Bestanden: alle op Het TalentCenter geplaatste Profielen, Vacatures, Freelance-opdrachten, persoonsgegevens, advertenties, teksten, e-mailadressen, HTML codes, informatie, afbeeldingen, foto’s, (bewegend of stilstaand) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, Online Tests, testresultaten, software enzovoort, zulks in de ruimste zin des woords en ongeacht door wie ze zijn geplaatst.
 5. Geregistreerde Gebruiker: de Gebruiker die zich bij Het TalentCenter heeft geregistreerd.
 6. Het TalentCenter: initiatief van Stichting Studie Impuls Regio Achterhoek
 7. Het TalentCenter-account: het ten behoeve van de Gebruiker afgeschermde persoonlijke gedeelte op Het TalentCenter waar de Gebruiker zijn Profiel kan aanmaken, beheren en aanpassen.
 8. Online Test(s): de door Het TalentCenter aangeboden Online Tests die door de Gebruiker en/of Opdrachtgever van Het TalentCenter kunnen worden gedaan, hierna aangeduid als Tests. De uitkomst van de aangeboden Tests kunnen worden toegevoegd aan het Profiel van de Gebruiker.
 9. Openbare gedeelte: het voor alle Gebruikers van Het TalentCenter toegankelijke gedeelte van Het TalentCenter.
 10. Professional: de Geregistreerde Gebruiker die als werknemer op basis van een arbeidsovereenkomst in de zin van titel 10 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek of als werkzoekende actief is op de arbeidsmarkt.
 11. Professionaldatabase: het gedeelte binnen de Profielendatabase met de (gehele of gedeeltelijke) Profielen van de Geregistreerde Gebruikers die zich als Professional kwalificeren.
 12. Profiel: het door de Geregistreerde Gebruiker aangemaakte Profiel met gegevens omtrent zijn persoon, interesses en ambities, inclusief alle daaraan toegevoegde overige Gegevens en Bestanden, zulks in de ruimste zin des woords.
 13. Profielendatabase: de verzameling van de door de Geregistreerde Gebruikers van Het TalentCenter op Het TalentCenter geplaatste en openbaar gemaakte (gehele of gedeeltelijke) Profielen.
 14. Site: de internetsite van Het TalentCenter te bereiken via domein https://www.sectorplanachterhoek.nl alsmede alle andere internetsites van Het TalentCenter bereikbaar via aan deze domeinnaam gerelateerde sublevel domeinnamen.
 15. Toegangscode: een combinatie van letters, cijfers en/of leestekens waarmee de Geregistreerde Gebruiker in combinatie met zijn Gebruikersnaam toegang krijgt tot de Site en/of diensten van Het TalentCenter, dan wel tot de Mijn TalentCenter-account.
 16. Leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die een overeenkomst met Het TalentCenter tot het leveren van diensten heeft gesloten.

Artikel 1 | Definities

In deze Algemene Gebruikersvoorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene Gebruikersvoorwaarden: de onderhavige voorwaarden van Het TalentCenter , tevens aangeduid als Gebruikersvoorwaarden.
 2. Gebruiker: degene die Het TalentCenter bezoekt en/of gebruik maakt van de diensten en/of Het TalentCenter
 3. Gebruikersnaam: het e-mailadres van de Gebruiker waarmee de Geregistreerde Gebruiker in combinatie met zijn Toegangscode toegang krijgt tot Het TalentCenter, dan wel tot zijn TalentCenter account.
 4. Gegevens en Bestanden: alle op Het TalentCenter geplaatste Profielen, Vacatures, Freelance-opdrachten, persoonsgegevens, advertenties, teksten, e-mailadressen, HTML codes, informatie, afbeeldingen, foto’s, (bewegend of stilstaand) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, Online Tests, testresultaten, software enzovoort, zulks in de ruimste zin des woords en ongeacht door wie ze zijn geplaatst.
 5. Geregistreerde Gebruiker: de Gebruiker die zich bij Het TalentCenter heeft geregistreerd.
 6. Het TalentCenter: initiatief van Stichting Studie Impuls Regio Achterhoek
 7. Het TalentCenter-account: het ten behoeve van de Gebruiker afgeschermde persoonlijke gedeelte op Het TalentCenter waar de Gebruiker zijn Profiel kan aanmaken, beheren en aanpassen.
 8. Online Test(s): de door Het TalentCenter aangeboden Online Tests die door de Gebruiker en/of Opdrachtgever van Het TalentCenter kunnen worden gedaan, hierna aangeduid als Tests. De uitkomst van de aangeboden Tests kunnen worden toegevoegd aan het Profiel van de Gebruiker.
 9. Openbare gedeelte: het voor alle Gebruikers van Het TalentCenter toegankelijke gedeelte van Het TalentCenter.
 10. Professional: de Geregistreerde Gebruiker die als werknemer op basis van een arbeidsovereenkomst in de zin van titel 10 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek of als werkzoekende actief is op de arbeidsmarkt.
 11. Professionaldatabase: het gedeelte binnen de Profielendatabase met de (gehele of gedeeltelijke) Profielen van de Geregistreerde Gebruikers die zich als Professional kwalificeren.
 12. Profiel: het door de Geregistreerde Gebruiker aangemaakte Profiel met gegevens omtrent zijn persoon, interesses en ambities, inclusief alle daaraan toegevoegde overige Gegevens en Bestanden, zulks in de ruimste zin des woords.
 13. Profielendatabase: de verzameling van de door de Geregistreerde Gebruikers van Het TalentCenter op Het TalentCenter geplaatste en openbaar gemaakte (gehele of gedeeltelijke) Profielen.
 14. Site: de internetsite van Het TalentCenter te bereiken via domein https://www.sectorplanachterhoek.nl alsmede alle andere internetsites van Het TalentCenter bereikbaar via aan deze domeinnaam gerelateerde sublevel domeinnamen.
 15. Toegangscode: een combinatie van letters, cijfers en/of leestekens waarmee de Geregistreerde Gebruiker in combinatie met zijn Gebruikersnaam toegang krijgt tot de Site en/of diensten van Het TalentCenter, dan wel tot de Mijn TalentCenter-account.
 16. Leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die een overeenkomst met Het TalentCenter tot het leveren van diensten heeft gesloten.

Artikel 1 | Definities

In deze Algemene Gebruikersvoorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene Gebruikersvoorwaarden: de onderhavige voorwaarden van Het TalentCenter , tevens aangeduid als Gebruikersvoorwaarden.
 2. Gebruiker: degene die Het TalentCenter bezoekt en/of gebruik maakt van de diensten en/of Het TalentCenter
 3. Gebruikersnaam: het e-mailadres van de Gebruiker waarmee de Geregistreerde Gebruiker in combinatie met zijn Toegangscode toegang krijgt tot Het TalentCenter, dan wel tot zijn TalentCenter account.
 4. Gegevens en Bestanden: alle op Het TalentCenter geplaatste Profielen, Vacatures, Freelance-opdrachten, persoonsgegevens, advertenties, teksten, e-mailadressen, HTML codes, informatie, afbeeldingen, foto’s, (bewegend of stilstaand) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, Online Tests, testresultaten, software enzovoort, zulks in de ruimste zin des woords en ongeacht door wie ze zijn geplaatst.
 5. Geregistreerde Gebruiker: de Gebruiker die zich bij Het TalentCenter heeft geregistreerd.
 6. Het TalentCenter: initiatief van Stichting Studie Impuls Regio Achterhoek
 7. Het TalentCenter-account: het ten behoeve van de Gebruiker afgeschermde persoonlijke gedeelte op Het TalentCenter waar de Gebruiker zijn Profiel kan aanmaken, beheren en aanpassen.
 8. Online Test(s): de door Het TalentCenter aangeboden Online Tests die door de Gebruiker en/of Opdrachtgever van Het TalentCenter kunnen worden gedaan, hierna aangeduid als Tests. De uitkomst van de aangeboden Tests kunnen worden toegevoegd aan het Profiel van de Gebruiker.
 9. Openbare gedeelte: het voor alle Gebruikers van Het TalentCenter toegankelijke gedeelte van Het TalentCenter.
 10. Professional: de Geregistreerde Gebruiker die als werknemer op basis van een arbeidsovereenkomst in de zin van titel 10 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek of als werkzoekende actief is op de arbeidsmarkt.
 11. Professionaldatabase: het gedeelte binnen de Profielendatabase met de (gehele of gedeeltelijke) Profielen van de Geregistreerde Gebruikers die zich als Professional kwalificeren.
 12. Profiel: het door de Geregistreerde Gebruiker aangemaakte Profiel met gegevens omtrent zijn persoon, interesses en ambities, inclusief alle daaraan toegevoegde overige Gegevens en Bestanden, zulks in de ruimste zin des woords.
 13. Profielendatabase: de verzameling van de door de Geregistreerde Gebruikers van Het TalentCenter op Het TalentCenter geplaatste en openbaar gemaakte (gehele of gedeeltelijke) Profielen.
 14. Site: de internetsite van Het TalentCenter te bereiken via domein https://www.sectorplanachterhoek.nl alsmede alle andere internetsites van Het TalentCenter bereikbaar via aan deze domeinnaam gerelateerde sublevel domeinnamen.
 15. Toegangscode: een combinatie van letters, cijfers en/of leestekens waarmee de Geregistreerde Gebruiker in combinatie met zijn Gebruikersnaam toegang krijgt tot de Site en/of diensten van Het TalentCenter, dan wel tot de Mijn TalentCenter-account.
 16. Leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die een overeenkomst met Het TalentCenter tot het leveren van diensten heeft gesloten.

Artikel 1 | Definities

In deze Algemene Gebruikersvoorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene Gebruikersvoorwaarden: de onderhavige voorwaarden van Het TalentCenter , tevens aangeduid als Gebruikersvoorwaarden.
 2. Gebruiker: degene die Het TalentCenter bezoekt en/of gebruik maakt van de diensten en/of Het TalentCenter
 3. Gebruikersnaam: het e-mailadres van de Gebruiker waarmee de Geregistreerde Gebruiker in combinatie met zijn Toegangscode toegang krijgt tot Het TalentCenter, dan wel tot zijn TalentCenter account.
 4. Gegevens en Bestanden: alle op Het TalentCenter geplaatste Profielen, Vacatures, Freelance-opdrachten, persoonsgegevens, advertenties, teksten, e-mailadressen, HTML codes, informatie, afbeeldingen, foto’s, (bewegend of stilstaand) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, Online Tests, testresultaten, software enzovoort, zulks in de ruimste zin des woords en ongeacht door wie ze zijn geplaatst.
 5. Geregistreerde Gebruiker: de Gebruiker die zich bij Het TalentCenter heeft geregistreerd.
 6. Het TalentCenter: initiatief van Stichting Studie Impuls Regio Achterhoek
 7. Het TalentCenter-account: het ten behoeve van de Gebruiker afgeschermde persoonlijke gedeelte op Het TalentCenter waar de Gebruiker zijn Profiel kan aanmaken, beheren en aanpassen.
 8. Online Test(s): de door Het TalentCenter aangeboden Online Tests die door de Gebruiker en/of Opdrachtgever van Het TalentCenter kunnen worden gedaan, hierna aangeduid als Tests. De uitkomst van de aangeboden Tests kunnen worden toegevoegd aan het Profiel van de Gebruiker.
 9. Openbare gedeelte: het voor alle Gebruikers van Het TalentCenter toegankelijke gedeelte van Het TalentCenter.
 10. Professional: de Geregistreerde Gebruiker die als werknemer op basis van een arbeidsovereenkomst in de zin van titel 10 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek of als werkzoekende actief is op de arbeidsmarkt.
 11. Professionaldatabase: het gedeelte binnen de Profielendatabase met de (gehele of gedeeltelijke) Profielen van de Geregistreerde Gebruikers die zich als Professional kwalificeren.
 12. Profiel: het door de Geregistreerde Gebruiker aangemaakte Profiel met gegevens omtrent zijn persoon, interesses en ambities, inclusief alle daaraan toegevoegde overige Gegevens en Bestanden, zulks in de ruimste zin des woords.
 13. Profielendatabase: de verzameling van de door de Geregistreerde Gebruikers van Het TalentCenter op Het TalentCenter geplaatste en openbaar gemaakte (gehele of gedeeltelijke) Profielen.
 14. Site: de internetsite van Het TalentCenter te bereiken via domein https://www.sectorplanachterhoek.nl alsmede alle andere internetsites van Het TalentCenter bereikbaar via aan deze domeinnaam gerelateerde sublevel domeinnamen.
 15. Toegangscode: een combinatie van letters, cijfers en/of leestekens waarmee de Geregistreerde Gebruiker in combinatie met zijn Gebruikersnaam toegang krijgt tot de Site en/of diensten van Het TalentCenter, dan wel tot de Mijn TalentCenter-account.
 16. Leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die een overeenkomst met Het TalentCenter tot het leveren van diensten heeft gesloten.